Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Mahmut Ay

Pontus Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Pontus, eski Grek ve Latin kaynaklarında Karadeniz'e verilen isimdir. Ancak bölgenin dönem
dönemsınırlarıdeğişmiştir.BazenYeşilırmak,KızılırmakveKelkitHavzasıiçinsöylenirkenbazende
Kafkasya'danbaşlayarakSinop'uiçinealanbölgeiçinsöylenmiştir.Bubölgeninyaşadığıtarihîsüreç
şuşekildegelişmiştir.
KaradenizkıyılarındaöncelikleFenikekolonileribulunuyordu.Fenikelilerdensonrabölgedeİyon
ve Grek kolonileri kuruldu. Bu dönemde burası içinadı kullanılıyordu. Araştırma
sonuçlarına göre Pontus, Grekçe'de deniz anlamına gelirken Euxinos ise Pers diline göre karanlık
anlamına geliyordu. Zaten Türkler de daha sonra bu adlandırmadan etkilenerek bölgeye Karadeniz
adınıvermişlerdi.
İran'da Perslerden önce Med adı verilen bir devlet hâkimdi. Medler MÖ 625'te Anadolu'da ele
geçirdikleri bölgeleri bir eyalet hâline getirdiler ve bölgeye de Kapadokya dediler. Daha sora Persler
İran'a egemen olup bu bölgeyi de ele geçirdiler. MÖ 520 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'ni
KapadokyaSatraplığındanayırarakkıyıeyaletianlamındaPontSatraplığıadınıverdiler.Bueyaletin
sınırlarıDoğuKaradenizileKızılırmakyayıiçindekalanbölgeyikapsıyordu.
Pont Satraplığı içinde yaşayan halka gelince, yerli halktan kalan yazılı belge olmadığı için kesin
bir şey söylemek zor olacaktır. Ancak araştırmalar bu bölgenin tarih boyunca çeşitli ulusların gelip
yerleştiği bir yer olduğunu göstermektedir. Bölgedeki kişi veya yer adları bunun göstergesidir. Bu
isimlerin Grek ya da Rumlarla ilgisi yoktur. Doğu Karadeniz coğrafyasından ilk kurulan devlet ise
Pers Satrapının oğlu Mithridates (Mitridad)'ın kurduğu Pont krallığıdır (MÖ 298). Bu krallık yaşadığı
dönemde çok güçlenerek Roma İmparatorluğu ile rekabet edecek güce ulaşmıştır. MÖ 66'da Roma
ordularıkomutanıPompetarafındanalınarakRomatopraklarınakatıldı.Pontkrallığıdirenişgösterdi
ise de MÖ 63'te tamamen yıkıldı.Bu bölge Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Doğu Roma
sınırlarıiçindekaldı.AncakbölgedeVenedikveCenevizkolonileridevardı.
Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Latinler İstanbul'u kuşatıp işgal edince buradan kaçan Bizans
imparatorluk ailesinden Aleksios Komnenos Trabzon'a gelerek Trabzon devletini kurdu (1204-
1461).SınırlarınıKaradenizEreğli'sindenBatum'akadargenişletti.Yenikurulanbudevletintarihteki
Pontusdevletiilehiçbirbağıolmamıştır.
Trabzon çeşitli Türk devletleri ve beylikleri tarafından ele geçirilmek istendiyse de başarı
sağlanamadı. Trabzon 1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri’nin ve daha sonra ise Moğolların
baskısındankaçarakburayagelenTürkmenlerinsayesinde büyükölçüdeTürkleşti.
1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'inTrabzon'u ele geçirmesiyle bölgede Bizans'ın son kalıntıları
da ortadan kaldırılmış oldu. Fatih, Karamanoğulları halkının bir kısmını bölgeye yerleştirdi. İran
üzerindenAnadolu'ya girenTürkmenlerin büyük çoğunluğu da bölgeye gelinceTürk nüfus Ortodoks
nüfusa göre çoğunluk oldu. Bölgede yaşayan Ortodokslar, Osmanlı Devleti'nde hoşgörü ve millet
anlayışı içinde her türlü haklara sahip olarak yaşamaya devam ettiler. Bu halkın konuştuğu dil hiçbir
zaman Yunanca olmadı. 1300 yıllarında bölgeye gelen Latin gezginler burada konuşulan dilin
farklılığını anlatmak için Trabzon dili veya Trabzon Yunancası ifadesini kullanmışlardır. Bu yönüyle
deTrabzondevletinibirRumdevletisaymaktarihselgerçeklerlebağdaşmaz.
Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tarihî, siyasi ve nüfus
yapısıbakımındanYunanistanilebirilgisiyoktur.BöyleolmasınarağmenilkPontdevletiile1204'teki
Trabzonkrallığıtarihinibirbirinekarıştırıpbağlayaraktarihiçindebölgeninkenditopraklarıolduğunu
ifade etmişlerdir. Bu amaçla XX. yüzyıl başlarında Doğu Karadeniz kıyılarında bir Pontus Rum
devletikurmahayalinigütmüşlerdir.
Pontus Euxinos


Pontus Resimleri

Pontus Sunumları

Pontus Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Pontus Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Pontus
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin